Badanie, które pokazuje negatywny wpływ OZW i udaru na wydajność pacjenta


2019-04-15
W pierwszym roku od wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego Polacy opuścili średnio 88 dni pracy.

W Europie, pacjenci po przebytym ostrym zespole wieńcowym (OZW) lub udarze byli niezdolni do pracy przez 1/4 roku.

Przeczytaj również:

Pośrednie koszty OZW i udaru są porównywalne z bezpośrednimi kosztami leczenia, co podwaja całkowity koszt terapii w Polsce.

7. kwietnia b.r. firma Amgen ogłosiła wyniki badania, przeprowadzonego w kilku krajach europejskich, które pokazuje negatywny wpływ ostrego zespołu wieńcowego (zawału mięśnia sercowego i niestabilnej dusznicy bolesnej) oraz udaru na wydajność pacjenta i jego opiekuna w pracy oraz związane z tym koszty pośrednie. Badanie opublikowane w European Journal of Preventive Cardiology, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pokazuje, że ​​osoby, które przebyły zawał (OZW) lub udar mózgu, w pierwszym roku od diagnozy opuściły około 25 procent wymiaru czasu pracy. Z kolei bliskie osoby opiekujące się nimi straciły pięć procent swojego rocznego wymiaru czasu pracy, pomagając pacjentom w zadaniach, których oni sami nie mogli już wykonywać.[i]

Zgodnie z wynikami badania, pacjenci z OZW w Polsce stracili średnio 75 dni roboczych, a ich opiekunowie 16 dni roboczych. Pacjenci po udarze mózgu i ich opiekunowie stracili odpowiednio  (średnio) 70 i 19 dni roboczych. Więcej niż 38 procent tej absencji było związane z pobytem w szpitalu i ze zwolnieniem chorobowym. Co więcej, wydajność pacjentów również uległa pogorszeniu po powrocie do pracy: pacjenci po zawale i po udarze utracili odpowiednio (średnio) 10 i 8 dni roboczych w wyniku prezenteizmu (gdy osoba jest obecna w pracy, ale nie posiada pełnej zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia). Koszty pośrednie związane ze spadkiem produktywności wyniosły 12,834 EUR dla osób po OZW i 12,459 EUR dla pacjentów po udarze, co jest porównywalne z tzw. bezpośrednimi kosztami leczenia tych chorób i jednocześnie podwaja obciążenie ekonomiczne polskiego społeczeństwa

„Utrata wydajności związana z incydentami sercowo-naczyniowymi jest ogromna i dotyczy nie tylko samego pacjenta. Badanie to pokazuje, że gdy uwzględni się utratę czasu pracy pacjentów i ich opiekunów, to całkowity koszt zawałów i udarów może być dwa razy większy niż bezpośrednie koszty związane z samym leczeniem. Wciąż podejmowane są wysiłki i działania edukacyjne namawiające do zmiany stylu życia i optymalizacji stosowania terapii obniżających poziom lipidów co ma pozytywny wpływ na zdrowie i długość życia społeczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia ekonomicznego.” – powiedział prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, główny badacz prezentowanego badania w Polsce.

Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza kosztów wydajności (iPCQ), zatwierdzonego przez Instytut Oceny Technologii Medycznych (iMAT), przeprowadzono w siedmiu krajach europejskich wśród 394 pacjentów (196 po zawale i 198 po udarze), którzy powrócili do pracy w ciągu od 3 do 12 miesięcy po incydencie sercowo-naczyniowym. Wśród nich było 68 pacjentów z Polski, 38 po zawale i 30 po udarze. W badanych krajach europejskich, 61% nieobecności w pracy na skutek przebycia incydentu sercowo-naczyniowego było spowodowanych hospitalizacją i zwolnieniami chorobowymi bezpośrednio po pobycie w szpitalu.[ii] Badanie wykazało, że w Polsce utrata wydajności pacjentów, zarówno w przypadku OZW, jak i udarów, jest najwyższa (średnia EU 7 dla pacjentów po zawale – 59 dni, po udarze 56 dni).

Utrata produktywności ma również negatywne konsekwencje psychospołeczne dla pacjentów i ich rodzin. Niektórzy z badanych pacjentów musieli zmienić pracę lub profil zawodowy, skrócić czas pracy lub  korzystać z większego wsparcia przyjaciół i rodziny w codziennych czynnościach. Badanie skupiało się wyłącznie na pacjentach, którzy byli w stanie kontynuować pracę, ale wielu pacjentów po ciężkim incydencie sercowo-naczyniowym nie było w stanie w ogóle wrócić do pracy.

Pełna publikacja jest dostępna pod adresem:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319834770

O badaniu

Przekrojowe badanie przeprowadzono w Belgii, Francji, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Pacjentów rekrutowano podczas rutynowych konsultacji kardiologicznych lub neurologicznych w szpitalach od września 2016 r. do listopada 2017 r. Średni wiek badanego wynosił 53 lata (średni wiek polskich pacjentów również wynosił 53 lata). Aby zakwalifikować się do badania, pacjenci musieli być hospitalizowani z powodu ostrego zespołu wieńcowego lub udaru mózgu między 3 a 12 miesiącem przed konsultacją, być zatrudnieni i otrzymywać odpowiednie leczenie podczas hospitalizacji z powodu incydentu sercowo-naczyniowego. Pacjentów badano za pomocą kwestionariusza iPCQ opracowanego przez Institute of Medical Technology Assessment na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Nieobecność w pracy opiekunów oceniano pytając pacjentów o liczbę dni, w których potrzebowali ich pomocy. Powyższe godziny pracy zostały wycenione według kosztów pracy w danym kraju w 2018 r.

Badanie zostało sfinansowane przez Amgen (Europa) GmbH.

 

O firmie Amgen

Firma AMGEN jest zaangażowana w działania, których celem jest wykorzystanie pełnego potencjału biologii na rzecz pacjentów cierpiących na ciężkie choroby, poprzez odkrycia, opracowywanie, produkcję i dostarczanie na rynek innowacyjnych leków. Podejście to zakłada używanie narzędzi takich jak zaawansowana genetyka człowieka dla rozwikłania złożoności choroby i zrozumienia podstaw biologii człowieka.

Firma AMGEN koncentruje się na obszarach medycyny, w których istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb oraz wykorzystuje swoje doświadczenie w produkcji leków biologicznych, które znacząco poprawiają wskaźniki zdrowotne i podnoszą jakość życia pacjentów. AMGEN, pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r., to jedna z wiodących niezależnych firm biotechnologicznych, która dostarcza przełomowe leki i terapie milionom pacjentów na całym świecie.

Więcej informacji na stronie www.amgen.pl, www.amgen.com i www.twitter.com/amgen.

 

Amgen: oświadczenie dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements)

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które są oparte na aktualnych oczekiwaniach i przekonaniach Amgen. Wszystkie oświadczenia, poza stwierdzeniami faktów historycznych, są oświadczeniami, które można uznać za stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym szacunki przychodów, marż operacyjnych, nakładów kapitałowych, środków pieniężnych, wskaźników finansowych, spodziewanych wyników procedur prawnych, arbitrażowych, politycznych, regulacyjnych lub praktyk klinicznych, wzorców lub praktyk klientów i osób przepisujących leki, działań refundacyjnych i ich wyników oraz innych tego rodzaju szacunków. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością, w tym opisanymi poniżej i w raportach Amgen, złożonych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym najnowszym rocznym raporcie na formularzu 10-K oraz wszelkimi kolejnymi raportami okresowymi na formularzu 10-Q i bieżącymi raportami na formularzu 8-K. O ile nie zaznaczono inaczej, Amgen przekazuje informacje prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji prasowej i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, zawartych w niniejszym dokumencie w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub jakichkolwiek innych zdarzeń.

Żadne oświadczenie wybiegające w przyszłość nie może być objęte gwarancją, a rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od prognoz Amgen. Nie można zagwarantować odkrycia lub identyfikacji nowych produktów, ani opracowania nowych wytycznych dla istniejących produktów, a pełna droga od koncepcji do produktu jest niepewna; w związku z tym nie ma żadnej gwarancji, że jakikolwiek konkretny produkt lub nowe wskazanie dla produktu istniejącego doprowadzi do powstania nowego produktu handlowego. Ponadto wyniki przedkliniczne nie gwarantują bezpiecznej i skutecznej oceny produktu u ludzi. Złożoność ludzkiego ciała nie może być idealnie, czy też z pełnym podobieństwem odwzorowana przez systemy komputerowe, hodowane komórki czy modele zwierzęce. Czas potrzebny, aby Amgen zakończył badania kliniczne i uzyskał zgodę prawną na rozpoczęcie działań marketingowych związanych z poszczególnymi produktami był w przeszłości zróżnicowany i Amgen spodziewa się podobnej zmienności w przyszłości. Nawet gdy badania kliniczne zakończą się sukcesem, organy regulacyjne mogą zakwestionować zatwierdzenie punktów końcowych wyselekcjonowanych przez Amgen. Amgen opracowuje i rozwija produkty samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – na mocy stosownych umów licencyjnych, partnerskich oraz w ramach innych inicjatyw dających podstawy do wspólnych przedsięwzięć. Produkty opracowywane w ramach takiej współpracy mogą być przedmiotem sporów między stronami lub mogą okazać się nie tak skuteczne lub tak bezpieczne, jak Amgen mógł sądzić w momencie nawiązywania takich relacji. Ponadto firma Amgen lub inne firmy mogą zidentyfikować kwestie związane z bezpieczeństwem, skutkami ubocznymi lub problemy z wytwarzaniem produktów, w tym urządzeń, po ich wprowadzeniu na rynek.

Na wyniki finansowe Amgen może wpłynąć zdolność do skutecznego wprowadzania do obrotu zarówno nowych, jak i istniejących produktów na rynku krajowym i międzynarodowym, zmiany w procedurach klinicznych i regulacyjnych obejmujących obecne i przyszłe produkty, wzrost sprzedaży niedawno wprowadzanych produktów, konkurencja ze strony innych produktów, w tym biopodobnych, trudności lub opóźnienia w produkcji produktów i globalne warunki ekonomiczne. Ponadto na sprzedaż produktów Amgen wpływa presja cenowa, polityczna i publiczna kontrola oraz polityka refundacyjna płatników stron trzecich, w tym rządy, prywatne firmy ubezpieczeniowe i podmioty świadczące usługi opiekuńcze. Na wyniki Amgen mogą też wpływać regulacje prawne, badania kliniczne i związane z nimi wytyczne oraz krajowe i międzynarodowe trendy w zakresie zarządzania opieką i ograniczaniem kosztów opieki zdrowotnej. Ponadto badania, testy, wycena, marketing i inne działania Amgen podlegają obszernej regulacji przez krajowe i zagraniczne organy regulacyjne rządu. Na działalność Amgen mogą mieć wpływ dochodzenia prowadzone przez agendy rządowe, spory sądowe i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ponadto wpływ na działalność Amgen może mieć przyjęcie nowych przepisów podatkowych lub ekspozycja na dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Jeśli Amgen nie spełni zobowiązań w zakresie zgodności z zapisami, wynikającymi z umów i rozporządzeń agend rządowych USA, może podlegać znaczącym sankcjom. Ponadto, podczas gdy Amgen uzyskuje patenty na swoje produkty i technologie, ochrona oferowana przez patenty i zgłoszenia patentowe może być kwestionowana, unieważniana lub zagrożona przez konkurentów, lub Amgen może nie odnieść sukcesu w obecnych i przyszłych sporach dotyczących własności intelektualnej. Amgen wykonuje znaczną część działalności produkcyjnej w kilku własnych kluczowych zakładach produkcyjnych, ale także zależy od stron trzecich w odniesieniu do części działalności produkcyjnej, a ograniczenia podaży mogą ograniczać sprzedaż niektórych z obecnych produktów lub rozwój nowych produktów. Ponadto Amgen konkuruje z innymi firmami w sprzedaży, odkrywaniu i opracowywaniu nowych produktów. Co więcej, niektóre surowce, urządzenia medyczne i inne elementy procesu produkcyjnego produktów Amgen są dostarczane przez niezależnych dostawców zewnętrznych. Niektórzy dystrybutorzy, klienci i płatnicy Amgen mają znaczną siłę nabywczą w kontaktach z Amgen. Odkrycie poważnych problemów związanych z produktem podobnym do jednego z produktów Amgen, który może dotyczyć całej klasy produktów, może mieć istotny, niekorzystny wpływ na sprzedaż produktów oraz na wyniki działalności. Wysiłki Amgen zmierzające do przejęcia innych firm lub produktów oraz do integracji firm, które Amgen nabył w przeszłości, mogą nie być udane. Amgen może nie mieć dostępu do rynków kapitałowych i kredytowych na warunkach, które są dla niego korzystne. Amgen w coraz większym stopniu zależy od systemów informatycznych, infrastruktury i bezpieczeństwa danych. Cena akcji Amgen może być niestabilna i może na nią wpływać szereg zdarzeń. Wyniki działalności Amgen mogą wpływać lub ograniczać zdolność Zarządu Amgen do zadeklarowania dywidendy lub do wypłaty dywidendy lub odkupienia jej akcji zwykłych.

Informacje naukowe omówione w niniejszym komunikacie dotyczą nowych wskazań, mają charakter wstępny i badawczy oraz nie są częścią oznakowania zatwierdzonego przez Europejską Agencję Leków. Produkty nie zostały zatwierdzone we wskazaniach omawianych w niniejszym komunikacie prasowym, dlatego nie należy wyciągać żadnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności produktów w tych wskazaniach.

 


[i] Kotseva K. et al., Patient and Caregiver Productivity loss and indirect costs associated with cardiovascular events in Europe. European Journal of Preventive Cardiology. 2019.

[ii] Kotseva K. et al., Patient and Caregiver Productivity loss and indirect costs associated with cardiovascular events in Europe. Poster presentation at European Society of Cardiology (ESC) congress, Munich, Germany; August 25-29, 2018.

 

ACS: acute coronary syndrome; CV: cardiovascular; PPP: purchasing power parity; SD: standard deviation

Hourly labour cost in EUR adjusted for PPP (EuroStat 2017, updated to 2018 using labour cost index): Belgium: 37.03; France: 32.8; Poland: 17.64; Portugal: 17.54; Spain: 22.58; Switzerland*: 32.71; United Kingdom: 25.33.

Exchange rates per 1 EUR (EuroStat 2017): 1.11 CHF, 4.25 PLN, 0.89 GBP.

* FSO: Federal statistical office; Switzerland is not included in the Eurostat report; the 2014 labour cost value from FSO was updated to 2018 using the Swiss Wage index. Results in National currency are presented in Supplementary material.

** Due to care for stroke patients in Switzerland, patients who were recruited into the study had mild neural consequences from the stroke and hence relatively low costs.Nadesłał:

primum_pr

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl